تصاویر تروفئوس دوبویسی جوان و بالغ

ردیف 1 و 2 دوبویسی های جوان – ردیف 3 و 4 دوبویسی های بالغ